Gmina Lesko zaprasza do Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjny Programu „CZYSTE POWIETRZE”. Dyżurujący tam eksperci wyjaśnią w jaki sposób można się starać o dofinansowanie lub pożyczkę na wyminę starego pieca, termomodernizację budynków oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Podstawowym celem programu jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

Osobom biorącym udział w programie rząd udziela dofinansowania do wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dofinansowane mogą zostać też prace termomodernizacyjne budynków oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Odbiorcami programu są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Ważne jest by roczny dochód beneficjentów nie przekroczył kwoty 100 000 zł. Program realizowany będzie w latach 2018–2029, natomiast nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.Osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” mogą starać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki, przy czym wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu wnioskującego.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
Zaświadczenia o wysokości dochodów są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku. Kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: 13 469 66 51.

Na mocy zawartego porozumienia z WFOŚiGW, Gmina Lesko zapewnia wsparcie w zakresie obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków, zarówno o podstawowy jak i podwyższony poziom dofinansowania, uzyskiwania jak i rozliczania dofinansowania.
W tym celu od dnia 15 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lesko został uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Punkt ten mieści się na II piętrze budynku, w pokoju nr 210. Punkt czynny jest codziennie w dniach pracy urzędu.
Zapraszamy do punktu w godzinach: poniedziałek - środa: 10.00-12.00, czwartek: 15.00-17.00 oraz piątek: 10.00-12.00.

W punkcie można uzyskać informacje o programie oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. Za pośrednictwem urzędu można również złożyć wniosek w ramach programu. Wniosek, po wypełnieniu  zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu przez Wnioskodawcę i zarejestrowaniu, przesłany zostanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pomocy przy wypełnianiu wniosków udziela pracownik Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska i Leśnictwa, obsługujący punkt informacyjno-konsultacyjny, dostępny pod nr telefonu: 13 469 80 01, wew. 71.
Zważywszy na fakt, że wypełnianie wniosku trwa niekiedy nawet do dwóch godzin, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie dogodnego terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: 13 469 80 01, wew. 71.Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, przygotuj koniecznie:
- numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany - przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla -wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
- numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy)
- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
- rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
- powierzchnię całkowitą budynku,
- faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
- formularz PIT za okres rozliczeniowy przypadający na złożony wniosek

Na potrzeby realizacji programu „Czyste Powietrze”, Gmina Lesko zapewnia doradztwo i pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków, ale nie dokonuje oceny merytorycznej złożonych wniosków, jak również nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, www.wfosigw.rzeszow.pl, zakładka CZYSTE POWIETRZE.

TEKST: UMiG LESKO
ZDJĘCIA: WFOŚ